• srpski
 • deutsch
 • francais
О нама Статут

Статут


НАЗИВ И СЕДИШТЕ

ЧЛАН 1. НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Српски културни савез у Швајцарској (у даљем тексту СКСШ) је удружење свих Срба у Швајцарској, окупљених у друштва, секције, клубове или друге организације у смислу члана 60 швајцарског грађанског закона.


ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

ЧЛАН 2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
СКСШ развија, унапређује и координира културне, образовне, информативне, забавне, спортске, друштвене и хуманитарне активности Срба у Швајцарској. Он развија и унапређује пријатељске односе и сарадњу са швајцарским грађанима, швајцарским властима и другим
организацијама сличног карактера у Швајцарској.

ЧЛАН 3. ПОЛИТИЧКА ОПРЕДЕЉЕНОСТ
СКСШ је политички неутралан.

ЧЛАН 4. ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА ЧЛАНОВА
СКСШ штити права и интересе својих чланова према другим правним субјектима приликом организовања различитих манифестација Срба у Швајцарској


ЧЛАНОВИ И ПРИХОДИ

ЧЛАН 5. ЧЛАНОВИ
Чланови СКСШ могу бити: клубови, секције, удружења и друге организације Срба којe се налазе у Швајцарској и којe се добровољно прикључују СКСШ. Чланом Савеза сматраће се оно удружење које у свом саставу има најмање 30 чланова.

ЧЛАН 6. ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО
О пријему у чланство одлучује Управни одбор на основу писаног захтева упућеног Управном одбору. Дефинитивни пријем у чланство потврђује Скупштина.

ЧЛАН 7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО
Члановима СКСШ могу да постану само она удружења, клубови и организације српско-црногорских грађана чије се активности не косе са позитивним законским одредбама швајцарског законодавства и који својим активностима доприносе угледу СКСШ.

ЧЛАН 8. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Чланство престаје:
а) добровољно, на основу писменог захтева упућеног Управном одбору;
б) искључењем, због кршења статутарних одредби; искључење следи на предлог Управног и Извршног одбора, а потврђује га Скупштина.

ЧЛАН 9. ФИНАНСИРАЊЕ СКСШ
СКСШ се финансира од чланарине својих чланова, од прихода са манифестација које сам организује, као и од добровољних прилога појединаца или организација.


ОРГАНИ СКСШ

ЧЛАН 10. ОРГАНИ СКСШ
а) Скупштина СКСШ
б) Извршни одбор СКСШ
ц) Управи Одбор СКСШ
д) Надзорни Одбор СКСШ

ЧЛАН 11. СКУПШТИНА
Скупштина СКСШ је највиши орган. Скупштина се састоји од по 3 представника сваког удружења.

ЧЛАН 12. ВАНРЕДНА СКУПШТИНА
Ванредна скупштина се сазива одлуком Управног одбора.
Она се такође може сазвати на захтев 1/5 чланова
Скупштине или 2/3 чланова Извршног одбора.

ЧЛАН 13. ОДРЖАВАЊЕ СКУПШТИНЕ
Скупштина се може одржати ако је присутна проста већина чланова СКСШ.

ЧЛАН 14. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
Одлуке се доносе простом већином гласова, тајним или јавним гласањем.

ЧЛАН 15. САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ
Одлуку о сазивању Скупштине, редовне или ванредне,
доноси Управни одбор, а сазива је председник или
потпредседник у његовом одсуству. Скупштина се сазива
писмено, најмање 15 дана унапред.

ЧЛАН 16. ЗАДАЦИ СКУПШТИНЕ
а) усвајање извештаја са претходне Скупштине;
б) извештај председника о раду за период од последње Скупштине;
ц) измене и допуне Статута су пуноважне ако их прихвати 2/3 присутних;
д) усвајање годишњег буџета и чланарине;
е) бирање и разрешавање чланова Управног и Надзорног одбора;
ф) разно.

ЧЛАН 17. ИЗВРШНИ ОДБОР
Извршни одбор сачињавају по 2 представника сваког члана СКСШ.

ЧЛАН 18. НАДЛЕЖНОСТИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Извршни одбор усваја и извршава одлуке Управног одбора. Одлуке Управног одбора постају пуноважне после усвајања од стране Извршног одбора.

 • ЧЛАН 19. УПРАВНИ ОДБОР
  Управни одбор сачињавају:
  1 председник
  1 потпредседник
  1 секретар
  1 благајник
  референти за:
  -културу
  -образовање
  -информације
  -забавне активности
  -хуманитарне активности
  -спорт

ЧЛАН 20. МАНДАТ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
Мандат чланова Управног одбора траје две године, уз могућност реизборности.

ЧЛАН 21. САЗИВАЊЕ САСТАНАКА УПРАВНОГ ОДБОРА
Састанке Управног одбора сазива председник или потпредседник у његовој одсутности или спречености.

ЧЛАН 22. ПУНОВАЖНОСТ ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА
У погледу формалних услова за одржавање састанака Управног одбора и пуноважности одлука важе услови из члана 14. и 15. овог статута,

ЧЛАН 23. НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА
Управни одбор:
-руководи СКСШ и обавља све послове из делокруга
рада СКСШ између две Скупштине;
-у случају потребе сазива ванредну седницу Скупштине СКСШ;
-решава о пријему нових чланова између две Скупштине (одлуку мора да потврди Скупштина СКСШ);
-одлучује и води документацију о финансијском и материјалном пословању СКСШ;
-по потреби, прима и разрешава чланове Управног одбора између две Скупштине.

ЧЛАН 24. НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
Председник Управног одбора:
-сазива и води састанке Управног одбора СКСШ;
-у складу са својим овлашћењима представља СКСШ и наступа у његово име;
-потписује службена документа;
-одобрава, у име Управног одбора, исплате мањих новчаних вредности (до 1000 Фр.)

ЧЛАН 25. БЛАГАЈНИК
Благајник води књигу финансијско-материјалног пословања и прави извештај о раду и стању благајне између две Скупштине који подноси Скупштини СКСШ, односно Надзорном одбору. За подизање и исплату новца потребни су потпис благајника и председника.

ЧЛАН 26. СЕКРЕТАР
Секретар води комплетну документацију, укључујући записнике са састанака Управног одбора СКСШ.

ЧЛАН 27. НАДЗОРНИ ОДБОР
Надзорни одбор врши контролу финансијско-материјалног пословања СКСШ и подноси извештај Скупштини и Управном одбору. Састоји се од 3 члана.

ЧЛАН 28. РЕФЕРЕНТИ
Референти планирају, руководе и организују све активности из свог ресора и подносе извештај Управном одбору.


ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 29. ПРЕСТАНАК РАДА СКСШ
О престанку рада СКСШ одлучује Скупштина са најмање ¾ чланова. У случају недовољног броја чланова, поново се, у року од 14 дана сазива Скупштина на којој, независно од броја присутних, одлучује већина.

ЧЛАН 30. ИМОВИНА СКСШ ПО ПРЕСТАНКУ РАДА
Преостала имовина се додељује некој српској хуманитарној организацији.

ЧЛАН 31. ПУНОВАЖНОСТ СТАТУТА
Овај Статут постаје пуноважан по усвајању од стране Скупштине СКСШ.
Овај Статут је:
-усвојен на Скупштини СКСШ у Цириху 17.05.1992.;
-измењен и допуњен на Скупштини СКСШ у Дибендорфу 12.02.1995.

 

Преузмите документ ОВДЕ.